Báo cáo ngày 18/11/2021 (Tính đến 17h30 ngày 18/11/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-VP Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 18/11/2021

(Tính đến 17h30 ngày 18/11/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 18/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 255.824.843; tử vong 5.141.615, điều trị khỏi 231.224.205;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.054.637; điều trị khỏi 874.870; tử vong 23.337; đang điều trị 156.430.

2. Thiên tai

08h00 ngày 18/11, tại tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xảy ra sạt lở 400m3 đất làm đổ 01 trụ điện, sập 01 nhà dân, bị thương 01 người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ đưa người bị thương đi cấp cứu và khắc phục hậu quả.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức