Báo cáo ngày 19/9/2022 (Tính đến 17h30 ngày 19/9/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 460 /BC-VP Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 19/9/2022

(Tính đến 17h30 ngày 19/9/2022)

1. Hỏa hoạn: 01h20 ngày 19/9, tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do người dân bất cẩn trong sử dụng lửa. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 01h40 cùng ngày.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 19h30 ngày 18/9, tại khu vực biển xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, 02 cháu: (Cao Bá Tuấn 2008, Vi Văn Khang 2012), đi tắm biển bị sóng cuốn trôi, mất tích. Biên phòng tỉnh Nghệ An điều 14 CBCS/01 ca nô phối hợp với gia đình và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Đến 12h00 ngày 19/9 đã tìm thấy thi thể 02 cháu bàn giao cho gia đình.

– Vụ việc tàu NB8133/03TV, đâm vào đá ngầm chìm, 01 người mất tích (tiếp theo báo cáo số 457/BC-VP ngày 18/9/2022). Lúc 11h50 ngày 19/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn và hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Lã Đại Phong