Báo cáo ngày 20/10/2021 (Tính đến 17h30 ngày 20/10/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 460 /BC-VP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 20/10/2021

(Tính đến 17h30 ngày 20/10/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 20/10)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 242.355.857; tử vong 4.929.480, điều trị khỏi 219.691.611;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 870.255.; điều trị khỏi 794.846; tử vong 21.344; đang điều trị 54.065.

2. Hỏa hoạn

– 03h24 ngày 20/10, tại Số 1645, đường tỉnh lộ 10, phường An Lạc A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh xảy ra cháy 220m2 kho đông lạnh của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Sin, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 10 Dân quân và 08 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 04h55 cùng ngày.

– 04h40 ngày 20/10, tại Số 11, ngõ 5, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 02 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 05h10 cùng ngày.

– 05h17 ngày 20/10, tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng xảy ra cháy căn hộ cho thuê Omachi Holtel& Apratment, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 06 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 06h13 cùng ngày.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức