Báo cáo ngày 22/9/2018 (Tính đến 17h00 ngày 22/9/2018)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Số: 515/BC-VP

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 22/9/2018

(Tính đến 17h00 ngày 22/9/2018)

1. Thiên tai

 Địa bàn Quân khu 4:

Trong ngày, Đoàn KTQP5/Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì 75 CBCS và 02 ô tô, 01 máy xúc, tổ chức giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Kết quả: Dựng lại 05 nhà dân của xã Mường Chanh, xã Tam Cung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

2. Hỏa hoạn

Địa bàn Thủ đô Hà Nội: 09h40 ngày 22/9, tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, xảy ra cháy 50m2 nhà kho cửa hàng tạp hóa của dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 35người (Bộ đội địa phương 10, Dân quân 12, Cảnh sat PCCC 13) và 02 xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 10h30 cùng ngày.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị và địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, báo cáo đúng quy định; chủ động huy động lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai tại Mường Lát/Thanh Hóa, dập tắt vụ cháy trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.  

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

  Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– BTS/Đài TNVN,

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB; D09.

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hùng