Báo cáo ngày 23/4/2022 (Tính đến 17h30 ngày 23/4/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 214 /BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 23/4/2022

(Tính đến 17h30 ngày 23/4/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 23/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 508.708.604; tử vong 6.240.647; điều trị khỏi 461.119.753.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 10.544.324; điều trị khỏi 9.079.265; tử vong 42.998; đang điều trị 1.422.061 .

2. Hỏa hoạn

02h22 ngày 23/4, tại Phường Long Trường, TP.Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 00h50 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

17h20 ngày 22/4, cách Đông Đông Nam Cam Ranh/Khánh Hòa khoảng 82 hải lý, tàu cá QNa 91612 TS/13 LĐ bị hỏng máy. Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã phối hợp gia đình chủ tàu thông báo, huy động tàu cá QNa 912699 TS hoạt động gần hỗ trợ lai dắt tàu bị nạn vào cảng Cam Ranh lúc 10h00 ngày 23/4.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tàu bị sự cố và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Hải Châu