Báo cáo ngày 23/7/2022 (Tính đến 17h30 ngày 23/7/2022)

Cập nhật lần cuối: 14 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 364 /BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 23/7/2022

(Tính đến 17h30 ngày 23/7/2022)

1. Hỏa hoạn: 04h38 ngày 23/7, tại xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy 06h05 cùng ngày.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 14h30 ngày 22/7, tại xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang xảy ra đuối nước làm chết 01 người (Ly Mí Tính-2019), gia đình mai táng.

– Vụ cứu 05 ngư dân trên tàu BTh 97478 TS (tiếp theo Báo cáo số 363/BC-VP ngày 22/7). Lúc 16h00 ngày 23/7, tàu 466 cách Đông Cam Ranh/Khánh Hòa khoảng 28 hải lý, sức khỏe các ngư dân ổn định, dự kiến 21h00 về đến vịnh Cam Ranh.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn hỗ trợ cứu nạn các ngư dân bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Đại tá Phạm Hải Châu