Báo cáo ngày 25/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 25/01/2022)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 67 /BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

 

BÁO CÁO

Tình hình ngày 25/01/2022

(Tính đến 17h30 ngày 25/01/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 25/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 353.841.600; tử vong 5.619.180; điều trị khỏi 281.292.693;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.155.784; điều trị khỏi 1.841.180; tử vong 36.884; đang điều trị 277.720.

2. Hỏa hoạn

– 17h21 ngày 24/01, tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 18h00 cùng ngày.

09h15 ngày 25/01, tại thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 10h00 cùng ngày.

– 09h28 ngày 25/01, tại phường Trường Thi, Tp.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 09h40 cùng ngày.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ