Báo cáo ngày 25/3/2022 (Tính đến 17h30 ngày 25/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 162 /BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 25/3/2022

(Tính đến 17h30 ngày 25/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 25/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 478.269.041; tử vong 6.133.921; điều trị khỏi 413.102.530.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 8.599.751; điều trị khỏi 4.826.024; tử vong 42.145; đang điều trị 3.731.582.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– Vụ việc tàu Pacific 07/19TV bị hỏng máy (tiếp theo Báo cáo số: 149/BC-VP ngày 21/3): Lúc 21h30 ngày 24/3, tàu bị sự cố đã được tàu TC Eagle lai kéo về vị trí neo H3 thuộc khu neo Vũng Tàu, toàn bộ thuyền viên sức khỏe bình thường.

– Cấp cứu thuyền viên tàu hàng Phú An-368/17 TV bị tai nạn lao động(tiếp theo Báo cáo số: 161/BC-VP ngày 24/3): Lúc 14h00 ngày 25/3, ca nô của Đại lý tàu thuê đã tiếp nhận và đưa nạn nhân vào PhuKet/Thái Lan. Nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu kịp thời.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ cấp cứu người bị nạn, tàu bị sự cố trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu