Báo cáo ngày 25/4/2022 (Tính đến 17h30 ngày 25/4/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 217 /BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 25/4/2022

(Tính đến 17h30 ngày 25/4/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 25/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 509.596.118; tử vong 6.243.268; điều trị khỏi 462.467.440.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 10.563.502; điều trị khỏi 9.086.075; tử vong 43.013; đang điều trị 1.434.414.

2. Hỏa hoạn

– 01h38 ngày 25/4, tại khu công nghiệp Đồng Văn 1, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam xảy ra cháy 540m2 xưởng sản xuất sơn của công ty cổ phần đầu tư và phát triển vật liệu mới VIP, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 08 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 03h40 cùng ngày.

– 03h15 ngày 25/4, tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội xảy ra cháy 300m2 xưởng may tư nhân, hậu quả: chết 01 người (Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1991), nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 10 Dân quân phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 04h50 cùng ngày.

– 05h00 ngày 25/4, tại phường An Phú Đông, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh xảy ra cháy 40m2 xưởng sản xuất ốc vít, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 11 Dân quân phối hợp với 06 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 05h30 cùng ngày.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ