Báo cáo ngày 25/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 25/9/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 418/BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 25/9/2021

(Tính đến 17h30 ngày 25/9/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 25/9)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 231.915.326; tử vong 4.751.595, điều trị khỏi 208.526108.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 736.972; điều trị khỏi 505.859; tử vong 18.220; đang điều trị 212.893.

2. Thiên tai

Ngày 24 và 25/9, trên địa bàn huyện Minh Hóa và Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, mưa to làm sạt lở 320m3 đất đá (Minh Hóa 300m3, Quảng Ninh 20m3). Biên phòng Quảng Bình điều 15 CBCS phối hợp với địa phương khắc phục hậu quả.

– Ngày 25/9, trên địa bàn Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, mưa to gây ngập lụt 84 nhà dân. Địa phương huy động 112 Dân quân giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 17h30 ngày 24/9, tại khu vực cảng Hòn La/Quảng Bình, Nguyễn Minh Hòa thuyền viên tàu vận tải Long Sơn 38 bị neo đập gẫy chân. Biên phòng Quảng Bình điều 10 CBCS phối hợp với các lực lượng đưa thuyền viên đi cấp cứu.

– Vụ việc 02 lao động của tàu BĐ 91549 mất tích (tiếp theo báo cáo số 417/BC- VP, ngày 24/9). Biên phòng Bình Định tiếp tục phối hợp với 02 tàu cá của dân tìm kiếm 02 ngư dân mất tích đến 16h30 ngày 25/9 chưa có kết quả.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ ngư dân, tàu cá bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ