Báo cáo ngày 26/3/2022 (Tính đến 17h30 ngày 26/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 163/BC-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 26/3/2022

(Tính đến 17h30 ngày 26/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 26/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 480.055.511; tử vong 6.143.218; điều trị khỏi 414.426.827.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 8.761.252; điều trị khỏi 5.001.564; tử vong 42.196; đang điều trị 3.717.492.

2. Hỏa hoạn

– 14h45 ngày 25/3, tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, Tp.Cần Thơ xảy ra cháy 40m2 kho chứa cám của Công ty TNHH TM XNK Trúc Mai, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 16h30 cùng ngày.

– 20h38 ngày 25/3, tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu