Báo cáo ngày 27/3/2022 (Tính đến 17h30 ngày 27/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 164/BC-VP Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 27/3/2022

(Tính đến 17h30 ngày 27/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 27/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 481.280.863; tử vong 6.146.054; điều trị khỏi 415.476.077.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 8.919.557; điều trị khỏi 5.116.117; tử vong 42.258; đang điều trị 3.761.182.

2. Hỏa hoạn

– 21h51 ngày 26/3, tại xã Mỹ Sơn, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra cháy quán karaoke, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 05 xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 01h20 ngày 27/3.

– 02h30 ngày 27/3, tại Trung tâm thương mại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, xảy ra cháy 40 ki ốt bán hàng, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 01 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 04h00 cùng ngày.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu