Báo cáo ngày 29/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 29/01/2022)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 74 /BC-VP Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 29/01/2022

(Tính đến 17h30 ngày 29/01/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 29/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 370.617.031; tử vong 5.668.521; điều trị khỏi 292.685.666;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.218.137; điều trị khỏi 1.950.244; tử vong 37.432; đang điều trị 230.461.

2. Hỏa hoạn

– 18h00 ngày 28/01, tại xã Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xảy ra cháy 300m2 xưởng gỗ nằm trong khu công nghiệp Hố Nai, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 10 Dân quân phối hợp với 05 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 20h15 cùng ngày.

– 19h15 ngày 28/01, tại Tổ 3, khu phố Kiên Tân, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang xảy ra cháy 05 nhà dân và 12 tàu cá, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 38 người (Bộ đội 18, Dân quân 20) phối hợp với 08 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 23h55 cùng ngày.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Lã Đại Phong