Báo cáo ngày 29/11/2021 (Tính đến 17h30 ngày 29/11/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 521 /BC-VP Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 29/11/2021

(Tính đến 17h30 ngày 29/11/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 29/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 261.780.886; tử vong 5.217.747; điều trị khỏi 236.452.277;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.210.340; điều trị khỏi 958.636; tử vong 24.882; đang điều trị 226.822.

2. Cháy rừng

11h30 ngày 29/11, tại thôn Vệ Ninh, xã Phù Ninh, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội, xảy ra cháy 0,3 ha thảm thực vật, nguyên nhân đang điều tra. Bộ Quốc phòng điều 500 CBCS/02 xe chữa cháy và dụng cụ cầm tay dập tắt đám cháy lúc 12h00 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 02h00 ngày 28/11, tại khu vực biển Gềnh Dứa/Phú Yên, tàu PY 83518 TS/05 LĐ bị sóng đánh chìm, 01 lao động tử vong, 04 lao động tự bơi vào bờ an toàn.

– 09h00 ngày 28/11, cách Tây đảo Hòn Chuối/Cà Mau khoảng 06 hải lý, tàu cá CM 91041 TS/05 LĐ bị sóng đánh chìm, 05 lao động được tàu cá hoạt động gần cứu an toàn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng dập tắt vụ cháy rừng, hỗ trợ người và phương tiện bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ