Báo cáo ngày 29/12/2020 (Tính đến 17h30 ngày 29/12/2020)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 652/BC-VP Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 29/12/2020

(Tính đến 17h30 ngày 29/12/2020)

1. Tình hình trong ngày

Trên toàn quốc không xảy ra thiên tai, tai nạn sự cố.

2. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 17h30 ngày 29/12)

– Tình hình dịch trên thế giới: 215 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 81.723.786 người; số người tử vong 1.782.795 người; số người hồi phục 57.860.310 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc tại Việt Nam: 1.451 ca (tăng 01 ca là nam công nhân Việt Nam từ Hoa Kỳ nhập cảnh sân bay Nội Bài); điều trị khỏi 1.318 ca; số ca tử vong 35 ca; đang điều trị 98; số người tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 16.809 người.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V 10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Doãn Thái Đức