Báo cáo ngày 29/4/2018 (Tính đến 16h30 ngày 29/4/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 228 /BC-VP

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 29/4/2018

(Tính đến 16h30 ngày 29/4/2018)

1. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

1.1. Tai nạn thủy nội địa:

Ngày 28/4, tại hồ cá thuộc Trung tâm di tích cầu Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị, anh Trần Văn Tuấn, sinh năm 1994, đi đánh cá do bất cẩn, tai nạn tử vong. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm, vớt thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình.

1.2.Tai nạn trên biển:

16h00 ngày 28/4, tại 17030’N – 108037’E (cách Đông cảng Thuận An/Thừa Thiên – Huế khoảng 80 hải lý), tàu cá QB 98473 TS có ngư dân Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1975 bị rơi xuống biển tử vong. Ngày 29/4, thuyền trưởng đưa thi thể nạn nhân về bờ bàn giao cho gia đình.

2. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; tích cực huy động lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các vụ việc sự cố, thiên tai, tai nạn xảy ra.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.   

  Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB, H09.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trương Đức Nghĩa