Báo cáo ngày 31/7/2021 (Tính đến 17h30 ngày 31/7/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 340 /BC-VP Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 31/7/2021

(Tính đến 17h30 ngày 31/7/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 31/7)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 198.034.753; tử vong 4.224.421, điều trị khỏi 178.930.521.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 141.122; điều trị khỏi 35.484; tử vong 1.161; đang điều trị 104.477.

2. Thiên tai

Đêm 30/7 tại địa bàn xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau xảy ra mưa, lốc làm tốc mái 01 nhà dân. Địa phương huy động 07 Dân quân tham gia khắc phục hậu quả.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

03h30 ngày 30/7, tại khu vực cửa biển Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, Lê Văn Lợi (1962), lao động trên tàu cá CM 99176TS rơi xuống biển mất tích, Biêp phòng tỉnh Cà Mau điều 05 CBCS, huy động 01 tàu của ngư dân tham gia tìm kiếm đến 08h30 cùng ngày đã tìm thấy thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình mai táng.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm ngư dân bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ