Báo cáo ngày 31/8/2021 (Tính đến 17h30 ngày 31/8/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 376 /BC-VP Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 31/8/2021

(Tính đến 17h30 ngày 31/8/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 31/8)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 217.925.858; tử vong 4.524.090, điều trị khỏi 194.580.950.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 449.489; điều trị khỏi 228.816; tử vong 11.064; đang điều trị 209.609.

2. Hỏa hoạn, cháy rừng

-13h30 ngày 30/8, tại phường 2, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh xảy ra cháy 01 nhà dân do nổ bình ga, làm Trần Thị Hương (1988) chết. Địa phương huy động 10 Dân quân, 03 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 14h15 cùng ngày.

– 11h00 ngày 31/8, tại khu 2 phường Hà Trung, Tp Hạ Long, Quảng Ninh xảy ra cháy khoảng 1.000 m2 rừng gỗ tạp làm Trần Quang Doanh (1988) chết, nguyên nhân do người dân đốt vườn đồi gây cháy lan. Địa phương huy động 05 Bộ đội, 15 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 11h30 cùng ngày.

3. Tai nạn

– 07h15 ngày 29/8, tại khu vực biển Tx.Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Phan Thị Quả (1954), đi tắm biển bị sóng cuốn trôi, tử vong.

– 13h30 ngày 29/8, tại khu neo đậu Vàm Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, Phạm Hoàng Hà (2004), ngư dân trên tàu KG 94389 TS khi đang bơi vào bờ bị đuối nước, tử vong.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạnm cháy rừng và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu