Báo cáo ngày 31/8/2022 (Tính đến 17h30 ngày 31/8/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 426 /BC-VP Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 31/8/2022

(Tính đến 17h30 ngày 31/8/2022)

1. Thiên tai

– 17h00 ngày 30/8, trên địa bàn huyện Chợ Mới và Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang, xảy ra lốc xoáy làm tốc mái 36 nhà dân (Chợ Mới 33; Tp.Long Xuyên 03). Ban CHQS huyện Chợ Mới và Tp.Long Xuyên điều động 70 Dân quân khắc phục hậu quả.

– 08h30 ngày 31/8, tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, xảy ra vỡ đập Khuẩy Quất (dài 07m). Ban CHQS huyện Lộc Bình điều động 20 Bộ đội, 28 Dân quân khắc phục hậu quả.

2. Cháy rừng

08h00 ngày 31/8, tại khu vực núi Cô Sao, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam xảy ra cháy 01 ha thảm thực vật. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam điều động 75 Bộ đội, 60 Dân quân, 06 xe chữa cháy, 03 máy bơm phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 14h30 cùng ngày.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu thiên tai, dập tắt cháy rừng.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Trung tướng Doãn Thái Đức