CÔNG ĐIỆN: Về việc tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, cháy rừng

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022

Ngày 08/7/2021, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có điện số 304/CĐ-VP gửi: Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành, địa phương với nội dung:

Thực hiện Công điện số 905/CĐ-TTg ngày 01/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (UBQG ƯPSCTT&TKCN) về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

          Văn phòng UBQG ƯPSCTT&TKCN đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành, địa phương:

  1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống cháy nổ, cháy rừng; Công điện số 905/CĐ-TTg ngày 01/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ;
  2. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân về công tác phòng, chống cháy nổ, cháy rừng; tăng cường tuyên truyền và vận động nhân dân nâng cao ý thức sử dụng nguồn nhiệt trong sản xuất và sinh hoạt, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy nổ;
  3. Chủ động kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng, chống cháy rừng sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án đã xác định; hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trên địa bàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử trí kịp thời, có hiệu quả tình huống xảy ra theo phương châm “bốn tại chỗ”;
  4. Duy trì nghiêm chế độ ứng trực 24/24 giờ; chủ động nắm chắc tình hình cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn. Khi có tình huống xảy ra, báo cáo kịp thời về Văn phòng UBQG ƯPSCTT&TKCN.

    Ký điện

    Chánh Văn phòng

    Doãn Thái Đức