Công văn số 506/UBQG-VP ngày 22/11/2021 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về việc tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng thần

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022