Diễn tập liên hợp cứu trợ thảm họa, dịch bệnh khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022