Kiểm tra tình hình thực hiện các quy định về chuẩn bị, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu bảo vệ môi trường biển, hải đảo tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

Từ ngày 11 đến ngày 13/8/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác liên ngành gồm đại diện các đơn vị: Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn; Tổng cục biển và Hải đảo Việt Nam: (Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo; Vụ hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ, Vụ Kế hoạch – Tài chính); Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam; Cục Hàng hải Việt Nam (Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh); Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh; Đại diện các cơ quan liên quan thực hiện triển khai Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Thành phố” do Ông Đỗ Huy Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo làm Trưởng đoàn.

Thực hiện Quyết định số 271/QĐ-TCBHĐVN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam (TCBHĐVN) phê duyệt, Đoàn công tác liên ngành đã làm việc với Sở TNMT nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các quy định về giám sát, ngăn ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu bảo vệ môi trường biển, hải đảo tại thành phố Hồ Chí Minh, qua đó nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của Thành phố, trên cơ sở đó để phối hợp đề xuất, kiến nghị theo thẩm quyền về các giải pháp nâng cao hiệu quả.

Ngoài ra, các đơn vị chức năng thuộc TCBHĐVN tham gia Đoàn công tác kết hợp với việc kiểm tra tình hình thực hiện hai dự án do trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Nam có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh triển khai theo Quyết định số 365/QĐ-TCBHĐVN.

Đoàn công tác cũng đã kiểm tra một số cơ sở có nguy cơ cao xảy ra sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh “như: Cảng Sài Gòn (Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn); Tân Cảng Sài Gòn (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn); Cảng kho xăng dầu/ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (Công ty xăng dầu khu vực II)”.

Thông qua công tác kiểm tra thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh để có thêm thông tin, tư liệu phục vụ việc xây dựng Dự thảo:

+ Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổng kết giai đoạn 2009- 2015 tình hình thực hiện Quyết định 1278/QĐ-TTg và báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1864/QĐ-TTg theo quy định.

+ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Bộ về ứng phó, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển giai đoạn 2016-2020 (thay thế Quyết định số 1902/QĐ-BTNMT) phù hợp với các quy định mới của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo mới được ban hành sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

+ Xây dựng Danh mục các văn bản cần ban hành để thực hiện trách hiệm Bộ Tài nguyên và Môi trường “chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển; chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển” (Mục a, Khoản 2, Điều 56 của Luật).