Kinh nghiệm của Philipin trong ứng phó siêu bão Haiyan và giải pháp chống bão cho nhà thấp tầng ở nước ta

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

TS. Vũ Đại Minh-TS. Nguyến Thành Trung (Tập chí KHCN Xây dưng)
VP TT Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT