Với vai trò cơ quan tham mưu chiến lược, những năm qua, Cục Cứu hộ-Cứu nạn (CHCN) tích cực chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP), Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) chỉ đạo toàn quân thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó các loại hình thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, sập đổ công trình, sự cố tràn dầu, hóa chất độc xạ, ô nhiễm môi trường, tìm kiếm cứu nạn (TKCN) và phòng, chống dịch bệnh; đồng thời thực hiện tốt chức năng Văn phòng Ủy ban Quốc gia (UBQG) Ứng phó sự cố, thiên tai (ƯPSCTT) và TKCN, tham mưu cho ủy ban giúp Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương về công tác ƯPSCTT&TKCN.

 

Nâng cao năng lực lãnh đạo, xứng đáng với vai trò cơ quan tham mưu chiến lược
Lãnh đạo Cục Cứu hộ-Cứu nạn kiểm tra trang bị làm nhiệm vụ của Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Bắc.

 

Đảng bộ cục lãnh đạo cơ quan quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, quân đội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Cục cũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội giúp lãnh đạo UBQG ƯPSCTT&TKCN, QUTƯ, BQP ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện công tác ƯPSCTT&TKCN và hợp tác quốc tế. Chủ động phối hợp với các cơ quan giúp QUTƯ, BQP tổ chức tốt việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW, ngày 10-10-2014 của QUTƯ về phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai thảm họa, CHCN đến năm 2020 và những năm tiếp theo; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng thủ dân sự và nhiều văn bản về ƯPSCTT&TKCN cả trong và ngoài quân đội.

Chủ động tham mưu đề xuất, kiện toàn hệ thống tổ chức lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm TKCN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo UBQG ƯPSCTT&TKCN, thủ trưởng BQP, BTTM chỉ đạo các đơn vị, địa phương phòng ngừa, ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả 16.316 vụ thiên tai, sự cố, cháy nổ, cháy rừng, sập đổ công trình, tràn dầu, hóa chất độc xạ, ô nhiễm môi trường và TKCN, góp phần quan trọng giảm thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân được Chính phủ, các địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Điển hình như các vụ: Cháy tàu chở dầu Hải Hà (3-2018); cháy tàu Vancouver của nước ngoài năm 2019; vụ cháy rừng tại các tỉnh miền Trung; cháy Công ty Cổ phần Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông; tích cực tham mưu đề xuất các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19…

Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát, xây dựng, điều chỉnh các kế hoạch, phương án ứng phó sát thực tế địa bàn. Giúp lãnh đạo UBQG ƯPSCTT&TKCN, thủ trưởng BQP, BTTM, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác huấn luyện, hội thao, diễn tập; qua đó nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp, điều hành và khả năng cơ động lực lượng, phương tiện ứng phó trong điều kiện khó khăn khắc nghiệt. Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, cục đã tham mưu cho UBQG ƯPSCTT&TKCN, BQP chỉ đạo một số địa phương, đơn vị tổ chức nhiều cuộc diễn tập với nội dung, hình thức mới bảo đảm an toàn, chất lượng. Tham mưu kiểm tra một số ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN các bộ, ngành, địa phương và đơn vị về công tác quán triệt, triển khai thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN, kịp thời rút kinh nghiệm khắc phục hạn chế, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành ứng phó với các loại hình thiên tai, sự cố. Chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác thẩm định các kế hoạch, phương án ƯPSCTT&TKCN của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình tuyên truyền về chức năng nhiệm vụ, công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động ƯPSCTT&TKCN của ủy ban và BQP, hoạt động của bộ đội, công tác huấn luyện, đào tạo, diễn tập, hội thao; góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng và chính quyền các cấp đối với công tác ƯPSCTT&TKCN trong tình hình hiện nay. Bên cạnh đó, tích cực tham mưu cho lãnh đạo UBQG ƯPSCTT&TKCN, thủ trưởng BQP, BTTM đẩy mạnh hợp tác quốc tế trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm, huấn luyện, đào tạo với các nước để nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy điều hành, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác ƯPSCTT&TKCN. Thông qua hợp tác quốc tế đã thể hiện trách nhiệm trong thực hiện các hiệp định, công ước quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; bám sát quy chế làm việc, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp trên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thường xuyên coi trọng và thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng đoàn kết nội bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cục luôn chủ động, sáng tạo, đoàn kết, lãnh đạo triển khai hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cục, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Nổi bật là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, tham mưu cho QUTƯ, thủ trưởng BQP, BTTM chỉ đạo toàn quân thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó các loại hình thiên tai, thảm họa, hoàn thành tốt chức năng Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN. Lãnh đạo xây dựng cơ quan đạt kết quả tốt; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức biên chế được kiện toàn; thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng vững mạnh; cơ quan an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo đối với toàn cơ quan.

Những năm tới, Đảng bộ Cục CHCN xác định, tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Nghị định 30 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động ƯPSCTT&TKCN, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 689 của QUTƯ về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, CHCN, Nghị định 02 của Chính phủ về phòng thủ dân sự. Tiếp tục nắm vững và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, tham mưu đề xuất với BTTM, BQP, QUTƯ, UBQG ƯPSCTT&TKCN, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia về các chủ trương, giải pháp chiến lược nhằm nâng cao chất lượng và khả năng thực hiện mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm CHCN và phòng thủ dân sự. Lãnh đạo xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng trong cơ quan, đơn vị; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ về  xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, cải cách hành chính, xây dựng các tổ chức đảng TSVM.

Nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ của Đảng bộ và Cục CHCN rất nặng nề, yêu cầu ngày càng cao, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 15 năm xây dựng và trưởng thành, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cục, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành nhiều thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 Thiếu tướng PHẠM VĂN TỴ, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu